FAMILY ANTHICIDAE (Antlike Flower Beetles)

SOUTHWEST BUGS
ORDER COLEOPTERA

SUBFAMILIES:

Anthicinae / Eurygeniinae / Macratriinae / Notoxinae

SUBFAMILY ANTHICINAE

SUBFAMILY EURYGENIINAE

SUBFAMILY MACRATRIINAE

SUBFAMILY NOTOXINAE (Monoceros Beetles)

Comments are closed.